Ons verhaal

Onze missie

Missie UCARTE

De onderzoekskern UCE is verbonden met de opleiding Elektronica-ICT en staat voor User Centered Applied Research in ICT and Electronics.
Het onderzoek dat we voeren vertrekt steeds vanuit de noden van de eindgebruiker.
We streven naar een optimale gebruikerservaring die gedefinieerd wordt door 3 pijlers:

We spelen in op een sterk evoluerende context met als overtuiging dat oplossingen pas succesvol zijn als ze aanvaard worden door de beoogde doelgroep.
De noden en ervaringen van eindgebruikers staan centraal en moeten meegenomen worden van bij de start van de ontwikkeling. 

Een technologische oplossing vereist snelheid van reactie, doeltreffendheid (effectiviteit, d.i. het moet werken) en moet tegemoetkomen aan gebruikersnoden die zich steeds meer uiten in een doorgedreven gepersonaliseerde aanpak. Daarnaast moeten oplossingen ook duurzaam zijn.

Onze visie

De 21ste eeuwse gebruiker is kritischer geworden ten opzichte van de aangeboden technologische oplossingen. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat technologische oplossingen pas ten volle aanvaard en duurzaam zijn als deze de gebruikersnoden centraal plaatsen in de ontwikkeling ervan

We zetten onze expertise in User Centered Design, Data Science, IoT en Web & Mobile Development in het teken van deze gebruikerservaring.
User Experience Design is ontstaan uit de problematiek dat gebruikers heel vaak hun noden niet goed kunnen omschrijven. 
Via het principe van UX design worden deze noden bepaald via co-creatie met de gebruiker.

Ons onderzoek is duurzaam

Dit vertalen we als volgt:

  • Zowel onderzoeksaanpak als uitgewerkte oplossingen zijn ethische verantwoord.
    O.a.  in onze projecten werken we vaak met data waarop we volledig in regel met GDPR ethisch mee zullen omgaan.

  • Onderzoeksoutput wordt waar mogelijk gevaloriseerd in werkveld en maatschappij.
    We zijn er van overtuigd dat als de noden van de gebruiker goed vertaald zijn in de applicatie, deze automatische een langere levensduur kent.

  • We houden rekening met ecologische, economische en sociale aspecten.
    Denk hierbij bijvoorbeeld aan een energie-efficiënte werking van soft- en hardware systemen.

Ons onderzoek is geworteld in de beroepspraktijk doch niet marktverstorend

We willen verbetering en innovatie in het werkveld brengen door kennis en inzichten te genereren en door concrete oplossingen voor praktijkproblemen te onderzoeken. Als onderzoekspartner staan we steeds open voor multidisciplinaire samenwerking.

We zien erop toe dat ons onderzoek niet als marktverstorend wordt ervaren. In onderzoeksprojecten worden we vaak als pure ontwikkelaar aangesproken. Evenwel kunnen wij niet zomaar ontwikkelen wat ook aan de arbeidsmarkt zou kunnen gevraagd worden. Wij bouwen daarom aan een samenwerking met studenten; via stages, bachelorproeven, studentenjobs en studentenprojecten in alle fases van de opleiding. Verder willen we ervoor waken dan onze applicatie prototypes of proof-of-concepts zijn die hun nut aantonen maar daarom niet marktklaar zijn.

De opgedane kennis uit het toegepaste onderzoek wordt bovendien geïntegreerd in het onderwijs.
Aansluitend informeren we bedrijven over onze onderzoeksresultaten a.d.h.v. workshops. 

Ons onderzoek is interdisciplinair

Technologische oplossingen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. We willen op basis van interdisciplinaire samenwerking onze technologische kennis overbrengen in het werkveld via innovatieprojecten in verschillende toepassingsdomeinen. 

Bij deze projecten houden we steeds de eindgebruiker en zijn noden centraal. Via co-creatie met experten van andere domeinen (marketeers, onderwijsexperten, experten in gezondheidszorg, ..) zijn onze projecten per definitie interdisciplinair

 

Ons onderzoek is maatschappelijk relevant

We willen maatschappelijk relevant onderzoek voeren in het kader van onder andere ondernemen, zorg en onderwijs.

Samengevat blijkt dat onze lopende projecten en projecten in voorbereiding onder te brengen zijn in onderstaande thema’s:

UCARTE Zorg
Ucarte Ondernemen
UCARTE Onderwijs

Om dit alles te realiseren gaan we uit van een geïntegreerde aanpak van hardware, software en user centered -design waar dit vereist is. 

Scroll to Top